Stručný opis:

Vaše osobné údaje (meno, telefóne číslo, e-mail, cookies, nákupné preferencie a prejavený záujem o služby a informácie na našich webových stránkach) bude naša firma, ECO GT, s.r.o., IČO:  53 027 728, DIČ: 2121230122, so sídlom: 9. mája 25/2143, Brezno 977 03, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 38546/S., používať 10 rokov od poslednej rezervácie na zasielanie zaujímavých a relevantných ponúk a noviniek ohľadom našej ponuky. Váš súhlas so spracovaním OU na marketingové účely poskytujete dobrovoľne. Za účelom zvýšenia zážitku z návštevy našich webových stránok spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami alebo ich nástrojmi na spracovanie údajov v súlade so zákonom: Google Slovakia, s. r. o., Meta Platforms Ireland Limited., The Rocket Science Group, LLC
.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať v ktoromkoľvek e-maile, ktorý od nás dostanete. Každý e-mail obsahuje odkaz na odhlásenie z odberu e-mailu. Môžete tiež požiadať, opraviť alebo vymazať všetky údaje. V prípade akýchkoľvek problémov sa môžete obrátiť aj na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá a pristupujeme k nej veľmi zodpovedne. Ak vám nie je niečo jasné alebo potrebujete ďalšie informácie o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@dailydose.sk. Radi odpovieme na všetky vaše otázky.

OBSAH

 1. Kto spravuje vaše osobné údaje?
 2. Aké osobné údaje spracúvame?
 3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
 4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?
 5. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu?
 6. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?
 7. Kto sú naši obchodní partneri?
 8. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?
 9. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
 10. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?
 1. KTO SPRAVUJE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
  Správca vašich osobných údajov na marketingové účely je spoločnosť ECO GT, s.r.o.
 2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME ?
  Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť škálu produktov a služieb, ktoré by sa vám mohli páčiť a vyhovovať vašim potrebám.

  Základné údaje: meno, adresa, dátum narodenia, adresa bydliska

  Kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mail

  Informácie o využívaní produktov a služieb: aké služby sme vám v minulosti poskytli a informácie o využívaní online zákazníckej zóny. Na základe týchto informácií môžeme odporučiť vhodné produkty a služby.

  Informácie z telefónnych záznamov alebo záznamov o iných interakciách s vami, napríklad prostredníctvom e-mailu, chatu, SMS správ.

  Údaje o geografickej polohe z vášho webového prehliadača. Tieto informácie môžeme zvyčajne použiť na navrhnutie kontaktovania najbližšieho poskytovateľa služieb alebo pobočky.

 3. ODKIAĽ POCHÁDZAJÚ OSOBNÉ ÚDAJE?

  Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode zhromažďujeme priamo od vás. Tieto osobné údaje ste deklarovali v zákazníckej zmluve alebo ste tieto údaje uviedli v iných dokumentoch.

  Osobné údaje môžu pochádzať aj z verejne dostupných zdrojov, registrov a záznamov, ako sú napríklad obchodné registre. Vaše osobné údaje môžu pochádzať aj od tretích strán, ktoré majú právo na spracovanie údajov.

 4. PREČO STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

  Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú:

  ponúkať produkty a služby. S vašim súhlasom vám môžeme poskytnúť cenovú ponuku v elektronickej forme, najmä e-mailom, webovej klientskej oblasti, správy zaslanej na mobilné zariadenie v písomnej podobe alebo pomocou telefonického hovoru

  Automaticky spracúvať vaše osobné údaje, aby sme prispôsobili obchodnú ponuku vašim osobným potrebám

  Prieskum trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s použitými produktmi a službami

  Súhlas udelený na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutné, aby sme vám zasielali individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez tohto súhlasu vám nemôžeme poskytnúť jednotlivé produkty a služby.

 5. PREČO VZNIKAJÚ PROFILY ZÁKAZNÍKOV A AUTOMATICKÉ ROZHODOVANIE?

  Naša spoločnosť sa snaží poskytovať vám produkty a služby na mieru. Z tohto dôvodu sme vaše osobné údaje nakonfigurovali s vašim súhlasom. Na tento účel používame automatizované informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Preto vám zasielame prispôsobené správy a cenové ponuky pre produkty a služby našej spoločnosti. Automatické vyhodnotenie (analýza) osobných údajov nám pomôže lepšie pochopiť vaše potreby, odhadnúť budúce kroky a podľa toho upraviť naše ponuky produktov a služieb.

 6. AKO DLHO BUDEME UCHOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

  Váš súhlas ste udelili na dobu trvania zmluvného vzťahu 10 rokov od skončenia tohto zmluvného vzťahu alebo do doby, než váš súhlas odvoláte.

  Ak nie ste alebo sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude platný 10 rokov od dátumu jeho udelenia alebo do jeho odvolania.

  Po uplynutí stanoveného času budú vaše osobné údaje vymazané, avšak iba v rozsahu a na také účely, na ktoré zákon nevyžaduje súhlas.

 7. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?

  Váš súhlas sa vzťahuje aj na prenos osobných údajov k nášmu vybranému obchodnému partnerovi. Naši obchodní partneri tiež dodržiavajú zásady ochrany osobných údajov, o ktorých sme s nimi uzavreli dohodu o spracovaní osobných údajov.

  Naši obchodní partneri sú:

  Google Slovakia s.r.o.

  Meta Platforms Ireland Limited

  MailChimp – Rocket Science Group

 8. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

  Prístup k vašim údajom môžu mať aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje, to sú sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať spoločnosti služby. Môžu to byť napríklad externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby, ktoré zabezpečujú riadny chod spoločnosti a spracovanie osobných údajov na marketingové účely. S týmito sprostredkovateľmi sme uzavreli dohodu o spracovaní osobných údajov, na základe ktorej sú tiež povinní dodržiavať prísne pravidlá ochrany osobných údajov.

 9. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

  Správne spracovanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti na Slovensku dôležité a ich ochrana je pre nás zrejmá. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

  Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

  Tieto informácie zahŕňajú najmä: identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenos osobných údajov do tretích krajín; zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako prebieha automatizované rozhodovanie a profilovanie.

  Právo na prístup k osobným údajom

  Máte právo potvrdiť, či sa osobné údaje spracúvajú, a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriám osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobe uchovávania a právu na informácie o vašich právach, práve podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o automatizovanom rozhodovaní a profilovaní, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii. Máte právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov.

  Právo na opravu

  Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my vaše osobné údaje opravíme.

  Právo na vymazanie 

  V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní na požiadanie vymazať vaše osobné údaje. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože spoločnosť ECO GT, s.r.o.  má tiež povinnosť alebo oprávnený záujem na uchovaní osobných údajov.

  Právo na obmedzenie spracovania

  Ak chcete, aby sa vaše osobné údaje spracúvali iba na nevyhnutné právne účely, alebo ak chcete svoje osobné údaje zablokovať.

  Právo na prenesenie údajov

  Ak chcete, aby sme vaše osobné údaje preniesli do inej spoločnosti, poskytneme vaše osobné údaje v príslušnom formáte vami označenému subjektu, pokiaľ nám nebránia právne alebo iné významné prekážky.

  Právo uplatniť zmenu v automatizovanom individuálnom rozhodovaní

  Ak sa domnievate, že spracúvame osobné údaje v rozpore s ochranou vášho súkromia a osobného života alebo v rozpore so zákonom, kontaktujte nás a požiadajte o objasnenie alebo odstránenie nevhodnej situácie. Môžete tiež priamo namietať proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

  Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

  Vašim podnetom alebo sťažnosťou týkajúcej sa spracovania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

  Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

  Ako dlho budete čakať na odpoveď od spoločnosti?

  Vyjadrenia a všetky informácie o prijatých opatreniach poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení vás budeme informovať vrátane uvedenia dôvodov.

   

 10. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

  Súhlas so spracovaním osobných údajov sa zakladá na dobrovoľnom princípe. To znamená, že ich môžete kedykoľvek zrušiť. Už nechcete dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov? Mrzí nás to že ste sa takto rozhodli, ale plne rešpektujeme vaše rozhodnutie.

  Ako má vyzerať odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov ?

  Kto odvolanie podáva (meno,priezvisko, adresa bydliska a dátum narodenia)

  Nechcete, aby sme vaše osobné údaje spracovávali alebo ak chcete dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, o ktoré ponuky ide.

  Váš vlastnoručný podpis

  Kde mám poslať odvolanie ?

  Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať písomne, aby sme mohli vaše odvolanie zaznamenať. Nezabudnite podpísať formulár odvolania.

  Písomné vyhlásenie stačí následne poslať na adresu sídla firmy ECO GT, s.r.o. , ktorú nájdete na príslušnom webe.